SPOTKANIE DLA RODZICÓW - BYDGOSKIE PÓŁKOLONIE

Szkoła Podstawowa nr 57 w Bydgoszczy zaprasza Rodziców dzieci przyjętych na Bydgoskie Półkolonie odbywające się w naszej placówce w dniu 18 czerwca br. o godz. 17.00 online: https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MTYyMjk5ZGEtYzkwMC00ZTJjLTk3NTYtMGZiNDg4ODBiZGQ3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%225d87ca22-4c83-4eac-a47a-f03eb0b3861f%22%2c%22Oid%22%3a%22bec4a00a-dd1c-4074-935b-fb6d1880ccb3%22%7d