Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych

Opublikowano: 2021-03-02 17:49, Numer artykułu: 37283

Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych
dla emerytowanych nauczycieli i pracowników administracji i obsługi

  1. Emerytowani nauczycieli mogą korzystać z ZFŚS wyłącznie po przedłożeniu w szkole do dnia 16 marca 2021 roku, informacji o wysokości pobranej w 2020 roku rocznej sumy brutto emerytury lub renty na podstawie dokumentu PIT40A/PIT11A. Brak informacji o wysokość dochodu uniemożliwi dokonanie odpisu na ZFŚS, co stanowi podstawę do odmowy przyznania jakichkolwiek świadczeń.
  2. Emerytowani pracownicy mogą ubiegać się o dofinansowanie:
    a) letniego wypoczynku, jednak jest to uwarunkowane złożeniem na odpowiednim formularzu wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 maja 2021 roku, wraz ze kserokopią decyzji o waloryzacji emerytury/renty w roku 2021, we wniosku tym proszę podać miesięczny dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy (luty, marzec, kwiecień 2021 r.),
    b) pomocy finansowej, jest to uwarunkowane złożeniem na odpowiednim formularzu wniosku w nieprzekraczalnym terminie do 15 października 2021 roku, we wniosku tym proszę podać miesięczny dochód brutto z trzech ostatnich miesięcy (lipiec, sierpień, wrzesień 2021 r.).

W przypadku posiadania na utrzymaniu dziecka do lat 25 należy do wniosku dołączyć zaświadczenie potwierdzające uczęszczanie do szkoły.

Jeśli w gospodarstwie domowym, który z członków posiada orzeczenie o niepełnosprawności to do każdego wniosku należy dołączyć jego kserokopię.

 

 

                                                                   Z poważaniem