MISJA I KONCEPCJA PRZEDSZKOLA

KONCPECJA PRACY PRZEDSZKOLNA NR 9

ROK SZKOLNY 2023/2024

 

"Dziecko może nauczyć dorosłych trzech rzeczy: cieszyć się bez powodu, być ciągle czymś zajętym i domagać się -ze wszystkich sił-  tego, czego pragnie"

P. Coelho

CELE KONCEPCJI PRACY PRZEDSZKOLA

 1. Priorytetem naszej działalności jest wspomaganie rozwoju i edukacji dzieci
  w zależności od ich indywidualnych potrzeb i możliwości, zmierzające do osiągnięcia stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.
 2. Zapewnienie naszym przedszkolakom wszechstronnego rozwoju, bezpieczeństwa, akceptacji i poszanowania ich praw.
 3. Wychowanie do wartości i kształtowanie patriotycznych postaw dzieci.
 4. Wspieraniu i zachęcanie dzieci do podejmowania działań badawczych, twórczych.
 5. Doskonalenie jakości pracy przedszkola poprzez ścisłą współpracę z rodzicami, specjalistami i środowiskiem lokalnym, poszukiwanie nowatorskich metod pracy z dziećmi, rozwój zawodowy nauczycieli wzbogacanie bazy oraz promowanie placówki.

GŁÓWNE KIERUNKI PRACY PRZEDSZKOLA TO:

 1. Zapewnienie dzieciom warunków do bezpiecznego i higienicznego pobytu
  w placówce.
 2. Stworzenie klimatu sprzyjającego rozwojowi dzieci: akceptacji, bezpieczeństwa, dążenie do tego, by przedszkole było dla dzieci drugim domem.
 3. Kształtowanie u dzieci postaw społecznie przyjętych: życzliwości, przyjaźni, otwarcia na drugiego człowieka, wzajemnego szacunku, kultury bycia.
 4. Profesjonalne podejście do dziecka, pełnienie funkcji opiekuńczych, wychowawczych i dydaktycznych.
 5. Uczenie dzieci kreatywnego myślenia, samodzielności i podejmowania różnorodnych inicjatyw wpływających na wszechstronny rozwój dzieci.
 6. Stwarzanie sytuacji edukacyjnych służących wspieraniu i zachęcaniu dzieci
  do podejmowania działań (np. eksperymentowanie, badanie, odkrywanie), na miarę aktualnych możliwości, w celu poznania świata nauki i techniki.
 7. Wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci.
 8. Podejmowanie działań uwzględniających potrzeby lokalnego środowiska.
 9. Kształtowanie postaw patriotycznych u dzieci.
 10. Respektowanie praw dzieci, dbanie o dobre stosunki międzyludzkie i komunikację interpersonalną.
 11. Doskonalenie warsztatu pracy nauczyciela i podążanie za potrzebami dziecka, rozwijając dziecięcą kreatywność poprzez twórczą zabawę, doświadczenia i eksperymenty oraz poszukiwanie ciekawych twórczych rozwiązań.
 12. Wspomaganie rodziców w pracy wychowawczej poprzez udzielanie rzetelnych informacji o dziecku i pomocy pedagogicznej

MISJA PRZEDSZKOLA 

Przedszkole pełni funkcje opiekuńcze, wychowawcze i kształcące. Wspomaga wszechstronny rozwój dziecka, tworzy warunki do budowania postaw twórczych odpowiednio do jego indywidualnych potrzeb i możliwości. Celem edukacji przedszkolnej jest osiągnięcie stanu gotowości do podjęcia nauki w szkole podstawowej.

Nasze hasło  to:  „MAŁY STRAŻNIK PRZYRODY”          

WIZJA  PRZEDSZKOLA

 Organizacja oraz zasoby rzeczowe i osobowe przedszkola

Przedszkole  nr 9 w Bydgoszczy  zatrudnia kadrę pedagogiczną posiadającą wysokie kwalifikacje pedagogiczne. W naszym Przedszkolu jest 6 grup w tym jedna anglojęzyczna. Przedszkole jest czynne codziennie od 6:00 do 17:00. Dla zapewnienia sposobu na kreatywne rozwiązywanie problemów i tworzenie nowych perspektyw powołano zespoły zadaniowe.  Kadra tworzy życzliwy i rzeczowy klimat współdziałania. Systematycznie doskonali organizację i przebieg procesów wspomagania i edukacji dzieci. Dyrektor motywuje nauczycieli do pracy na wysokim poziomie.

Pomieszczenia przedszkolne, jego wyposażenie przedszkola, w tym środki dydaktyczne pozwalają na realizację przyjętych programów. Zadbane meble i kąciki zainteresowań oraz zabawki zachęcają do swobodnej zabawy. Teren przedszkolny sprzyja zabawom na powietrzu.

Istota procesów zachodzących w przedszkolu i efekty

Nauczyciele monitorują indywidualny rozwój każdego wychowanka w procesie systematycznych obserwacji w celu zapewnienia mu optymalnych warunków dla osiągnięcia sukcesów rozwojowych. Tworzą warunki do aktywności dziecka, odkrywania talentów i rozwijania zainteresowań. Proces wspomagania rozwoju i edukacji dziecka zmierza do osiągnięcia gotowości do podjęcia nauki w szkole. Przedszkole bada tę gotowość i w zależności od wyników badania prowadzi zajęcia wspomagające i korygujące rozwój dziecka. Oferta zajęć  prowadzonych w przedszkolu zapewnia realizację podstawy programowej, a także  umożliwia rozwój zainteresowań i talentów dzieci. W miarę potrzeb przedszkole zapewnia pomoc psychologiczno-pedagogiczną.

Nasze  zasady to:

 • Zaspakajamy  potrzeby dziecka
 • Organizujemy aktywność dziecka
 • Indywidualizujemy oddziaływania w zależności od potrzeb i możliwości dziecka
 • Organizujemy środowisko,  umożliwiające nabywanie kompetencji społecznych przez dziecko
 • Integrujemy proces  wychowania i edukacji

Przedszkole respektuje zasady zrównoważonego rozwoju w aspektach: przyrodniczym, społecznym, ekonomicznym i kulturowym. Promuje zachowania przyjazne przyrodzie. Dzieci wdrażane są także do troski o własne zdrowie i aktywności w naturalnym otoczeniu. Aktywnie i wielozmysłowo poznają przyrodę, uczą się ją rozumieć, kochać i szanować, a także korzystać z jej zasobów dla własnego zdrowia i zaspokojenia potrzeb. Przedszkole rozwija kompetencje społeczne dzieci, uczy współdziałania i prowadzi planowy proces wychowawczy oparty na wartościach. Dzieci uczą się odróżniać dobro od zła. Katalog wartości obejmuje: dobro, piękno, prawdę, miłość, przyjaźń, współdziałanie, szacunek, zdrowie, przyrodę, ojczyznę. Kadra pedagogiczna kształtuje tożsamość narodową i regionalną wychowanków. Ponadto placówka oferuje zajęcia dodatkowe zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami dzieci i rodziców. Wykaz zajęć jest ustalany na początku każdego roku po konsultacjach z rodzicami.

Wykaz  metod stosowanych w przedszkolu

Stosowane metody i formy pracy są nowoczesne i zapewniają wychowankom atrakcyjny, twórczy i aktywny sposób na osiąganie sukcesów rozwojowych.

Są to metody oparte na metodyce wychowania przedszkolnego:

Metody czynne:

 • metoda samodzielnych doświadczeń,
 • metoda kierowania własną działalnością dziecka,
 • metoda zadań stawianych dziecku,
 • metoda ćwiczeń utrwalających.

Metody oglądowe:

 • obserwacja i pokaz,
 • osobisty przykład nauczyciela,
 • udostępnianie sztuki/dzieła plastyczne, przestawienia teatralne, ilustrowane artystycznie utwory literackie, koncerty muzyczne.

Metody słowne:

 • rozmowy,
 • opowiadania,
 • zagadki,
 • objaśnienia i instrukcje,
 • sposoby społecznego porozumiewania się,
 • metody żywego słowa.

Metody twórcze:

 • Pedagogika zabawy wg Polskiego Stowarzyszenia Pedagogów I Animatorów KLANZA
 • Ruch Rozwijający Weroniki Sherborne
 • Opowieść ruchowa
 • Gimnastyka ekspresyjna R. Labana
 • Metoda K. Orfa
 • Gimnastyka rytmiczna A i M. Kniessów
 • Metodę Dobrego Startu M. Bogdanowicz
 • Metoda prof. E. Gruszczyk- Kolczyńskiej – dziecięca matematyka
 • Metody aktywizujące
 • Relaksacja

WSPÓŁPRACA ZE ŚRODOWISKIEM

Efektywniejsze osiągnięcie zamierzonych celów wychowawczych i edukacyjnych niewątpliwie związane jest ze ścisłą współpracą z różnymi instytucjami i organizacjami. Prowadzona jest ona zależnie od postawionych zadań, które realizuje przedszkole.

Cele współpracy z instytucjami:

 • rozbudzanie zainteresowań i rozwijanie zdolności dzieci,
 • satysfakcja z wykonanej pracy w postaci podziękowań, wyróżnień i nagród,
 • kształtowanie postaw społecznie pożądanych,
 • kształtowanie nawyku dbania o bezpieczeństwo swoje i innych dzieci,
 • uatrakcyjnienie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej,
 • poszerzenie kontaktów z ciekawymi ludźmi,
 • zaangażowanie w życie społeczne środowiska lokalnego,
 • podtrzymywania tradycji organizowania imprez dla społeczności lokalnej,
 • włączanie się w organizowane na terenie miasta imprezy kulturalne, konkursy.

Realizacja współpracy przebiegać będzie na podstawie opracowanych planów i przyjmować następujące formy:

 • spotkania,
 • wycieczki,
 • zwiedzanie wystaw,
 • udział w konkursach,
 • udział imprezach środowiskowych,
 • pogadanki,
 • badania,
 • udział w akcjach,
 • pokaz udzielania pierwszej pomocy itp.

TRADYCJE PRZEDSZKOLNE

Przedszkole posiada własne tradycje, co podkreśla odrębność i specyfikę placówki.

Przedszkole ma swoje logo oraz  kalendarz imprez i wydarzeń:

 1. Pasowanie na przedszkolaka i starszaka
 2. Sprzątanie świata
 3. Mikołajki
 4. ,,Pola Nadziei”- pomoc hospicjum
 5. Wigilia
 6. Jasełka
 7. Akcja charytatywna "Zawsze jest nadzieja"
 8. Bal Karnawałowy
 9. Dzień Babci i Dziadka
 10. Festyn Rodzinny "Mama, Tata i Ja"
 11. Dzień Matki
 12. Pożegnanie starszaków