PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

PROGRAM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO

„ROZWÓJ – WYCHOWANIE – EDUKACJA”

NOWA ERA

 

Celem wychowania przedszkolnego jest wsparcie całościowego rozwoju dziecka. Wsparcie to realizowane jest przez proces opieki, wychowania i nauczania – uczenia się, co umożliwia dziecku odkrywanie własnych możliwości, sensu działania oraz gromadzenie doświadczeń na drodze prowadzącej do prawdy, dobra i piękna

 

Na drodze do dobra, prawdy i piękna – słynnej Platońskiej triady, która została wpisana w podstawę programową – idziemy krok w krok z dzieckiem, które rozwijając się, potrzebuje naszego wsparcia w rozwoju, wychowaniu i edukacji:

 

ROZWÓJ – odgrywa kluczową rolę w diagnozie, planowaniu pracy z  dzieckiem, oddziaływaniu kompensującym i  wspierającym dziecko ze względu na jego indywidualne możliwości i potrzeby.

 

WYCHOWANIE – determinuje organizację współpracy z  rodzicami, metody i  formy odziaływań w czasie zajęć z dziećmi w kontekście przyjętego systemu wartości, a także w kontekście wskazanych wymagań podstawy programowej.

 

EDUKACJA – jest oparta na wiedzy uzyskanej dzięki diagnozie rozwoju, wspomagana przyjętymi sposobami oddziaływań wychowawczych, w tym współpracy z domem rodzinnym, dostosowana do wymagań wypływających z podstawy programowej, a przy tym musi dawać gwarancję sukcesu każdemu dziecku mającemu rozpocząć naukę w szkole.

U podstaw programu leży m.in. przekonanie, że wychowanie i edukacja małego dziecka z roku na rok staje się coraz większym wyzwaniem dla polskich nauczycieli, pedagogów i psychologów, którzy uważnie obserwując rozwój swoich wychowanków, zastanawiają się nad tym, jak przygotować dzieci na kolejne zmiany w bardzo szybko rozwijającym się świecie, pomagając im równocześnie funkcjonować tu i teraz. Świat dziecka w wieku przedszkolnym jest złożony z dwóch najważniejszych sfer: domu rodzinnego i przedszkola.

Program i zestaw materiałów edukacyjnych „Dzieciaki w akcji” to sposób na wychowanie mądrych i szczęśliwych dzieci. Dzieci prawdziwie szczęśliwe są przede wszystkim wtedy, gdy mają oparcie w odważnych rodzicach i silnych nauczycielach, gdy czują się kochane, akceptowane, aktywne, wolne. I tak właśnie od wychowania dochodzimy w końcu do uczenia się, które nadaje sens temu, co dziecko robi. Dlatego naszym głównym celem jest dawanie nauczycielom siły, rodzicom odwagi, a dzieciom szczęścia. Towarzyszy nam w  tym wszystkim bardzo głęboka znajomość psychologii, pedagogiki, dydaktyki, metodyki, ale również, a może przede wszystkim, praktyki.

Wszystkie działania w zakresie oddziaływań wychowawczych i profilaktycznych są wynikiem współpracy, współdziałania oraz porozumienia między nauczycielami, specjalistami, domem rodzinnym dziecka oraz innymi osobami mającymi kontakt z dzieckiem, w tym również pracownikami niepedagogicznymi przedszkola.

Lista zadań wychowawczo-profilaktycznych wynikających z podstawy programowej wychowania przedszkolnego:

1. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze fizycznym jego rozwoju.

2. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze emocjonalnym jego rozwoju.

3. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze społecznym jego rozwoju.

4. Wspieranie wielokierunkowej aktywności dziecka poprzez organizację warunków sprzyjających nabywaniu doświadczeń w obszarze poznawczym jego rozwoju.

5. Tworzenie warunków umożliwiających dzieciom swobodny rozwój, zabawę i  odpoczynek w poczuciu bezpieczeństwa.

6. Zapewnienie prawidłowej organizacji warunków sprzyjających nabywaniu przez dzieci doświadczeń, które umożliwią im ciągłość procesów adaptacji oraz pomoc dzieciom rozwijającym się w sposób nieharmonijny, wolniejszy lub przyspieszony.

7. Wspieranie samodzielnej dziecięcej eksploracji świata zgodnie z  indywidualnymi potrzebami i zainteresowaniami, zdolnościami i możliwościami.

8. Organizacja aktywności dzieci w zakresie treści dotyczących przeciwdziałania zagrożeniom, niebezpieczeństwom fizycznym i  psychicznym, adekwatnych do poziomu rozwoju dziecka, jego możliwości percepcyjnych, wyobrażeń i rozumowania.

9. Wzmacnianie poczucia wartości, indywidualności, oryginalności dziecka oraz potrzeby tworzenia relacji osobowych i uczestnictwa w grupie.

10. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i  zachowań prowadzących do samodzielności.

11. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i  zachowań prowadzących do dbania o zdrowie.

12. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i  zachowań prowadzących do dbania o sprawność ruchową i bezpieczeństwo.

13. Tworzenie sytuacji sprzyjających rozwojowi nawyków i  zachowań prowadzących do dbania o bezpieczeństwo w ruchu drogowym.

14. Przygotowywanie do rozumienia emocji, uczuć własnych i innych ludzi, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

15. Przygotowanie do dbania o zdrowie psychiczne, realizowane m.in. z wykorzystaniem naturalnych sytuacji pojawiających się w  przedszkolu oraz sytuacji zadaniowych, uwzględniających treści adekwatne do intelektualnych możliwości i oczekiwań rozwojowych dzieci.

16. Tworzenie sytuacji edukacyjnych budujących wrażliwość dziecka, w tym wrażliwość estetyczną, w odniesieniu do wielu sfer aktywności człowieka: mowy, zachowania, ruchu, środowiska, ubioru, muzyki, tańca, śpiewu, teatru, plastyki.

17. Tworzenie warunków pozwalających na bezpieczną, samodzielną eksplorację otaczającej dziecko przyrody, stymulujących rozwój wrażliwości i umożliwiających poznanie wartości oraz norm odnoszących się do środowiska przyrodniczego, adekwatnych do etapu rozwoju dziecka.

18. Tworzenie warunków umożliwiających bezpieczną, samodzielną eksplorację elementów techniki w otoczeniu, konstruowania, majsterkowania, planowania i podejmowania intencjonalnego działania, prezentowania wytworów swojej pracy.

19. Współdziałanie z rodzicami, różnymi środowiskami, organizacjami i instytucjami, uznanymi przez rodziców za źródło istotnych wartości, na rzecz tworzenia warunków umożliwiających rozwój tożsamości dziecka.

20. Kreowanie sytuacji prowadzących do poznania przez dziecko wartości i norm społecznych, których źródłem jest rodzina, grupa w  przedszkolu, inne dorosłe osoby, w tym osoby starsze.

21. Kreowanie oraz rozwijanie zachowań wynikających z wartości możliwych do zrozumienia na tym etapie rozwoju.

22. Realizacja treści wychowawczych uzgodnionych z rodzicami, wynikających z pojawienia się w  otoczeniu dziecka zmian i  zjawisk istotnych dla jego bezpieczeństwa i harmonijnego rozwoju.

23. Systematyczne wspieranie rozwoju mechanizmów uczenia się dziecka, prowadzące do osiągnięcia przez nie poziomu umożliwiającego podjęcie nauki w szkole.

24. Umożliwienie dziecku poznawania kultury i  języka mniejszości narodowej lub etnicznej lub języka regionalnego – kaszubskiego.

25. Tworzenie sytuacji edukacyjnych sprzyjających budowaniu zainteresowania dziecka językiem obcym nowożytnym, chęci poznawania innych kultur.