Cele SK Caritas

Opublikowano: 2018-10-29 18:34, Numer artykułu: 6489

 

CEL GŁÓWNY SZKOLNEGO KOŁA CARITAS:

 1. praktyczna realizacja przykazania miłości bliźniego w odniesieniu do każdego, bez względu na jego przekonania, czy wyznanie;   
 2. uwrażliwienie na drugiego człowieka, na jego potrzeby, krzywdę i cierpienie;
 3. budowanie autentycznej wspólnoty ludzi, ukierunkowanej na wspólne dobro.

CELE SZCZEGÓŁOWE:

Praca w Szkolnym Kole Caritas:

 • Uczy:
  - miłości bliźniego;
  - tolerancji i zrozumienia;
  - wspólnej zespołowej pracy;
  - poszanowania drugiego człowieka zwłaszcza potrzebującego pomocy;
  - wzajemnego zaufania i współodpowiedzialności;
  - podejmowania własnych inicjatyw;
  - budowania właściwej hierarchii wartości;
  - szukania okazji do czynienia dobra, czyli do konkretyzacji zadań miłości czynnej;
 • Uwrażliwia na różne obszary ludzkiej biedy i krzewi ducha czynnej miłości bliźniego;
 • Szerzy i pogłębia miłosierdzie;
 • Kształtuje wrażliwość na potrzeby innych;
 • Przyczynia się do wzrostu samodzielności i odpowiedzialności;
 • Wzmacnia pożądane społecznie postawy.